ข้อตกลงการใช้งาน


ข้อตกลงการใช้บริการ

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม NetEase (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (“ข้อตกลงฉบับนี้”) ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้ และ/หรือเล่นเกมส์ของบริษัทเรา (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) เพื่อที่ท่านจะได้ทราบสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับเกมส์ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง)


1. เกี่ยวกับข้อตกลง

1.1. ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างท่าน และ Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “NetEase” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “ของบริษัทฯ ”) เกี่ยวกับบริการเกมส์ออนไลน์ของบริษัทฯ และบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ (รวมกันเรียกว่า “เกมส์”) โดยท่านยอมรับว่า การที่ท่านเข้าใช้ และ/หรือ เล่นเกมส์ของบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ นอกจากนี้ เมื่อท่านใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ ท่านอาจต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับในการใช้บริการเกมส์ซึ่งอาจประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว

1.2. บริษัทฯ อาจปรับปรุงข้อตกลงฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยจะประกาศข้อตกลงที่มีการแก้ไขไว้ในเกมส์ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ซึ่งการที่ท่านใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ ต่อไป จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงฉบับแก้ไขปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประจำ เพื่อที่จะได้ทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้


1.3. ท่านยินยอมที่จะทำข้อตกลงฉบับนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยินยอมให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


2. บัญชีผู้ใช้

2.1. ผู้เยาว์สามารถใช้บัญชีที่สร้างขึ้นโดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาวตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หากท่านอนุญาตให้บุตรของท่านที่เป็นผู้เยาว์ (รวมเรียกว่า “บุตร”) ใช้บัญชี ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของตัวท่านและบุตรของท่าน และท่านเข้าใจและตกลงว่าท่านจะต้องรับผิดชอบการใช้บัญชีใด ๆ ทั้งปวงของบุตรของท่าน ไม่ว่าการใช้ดังกล่าวจะได้รับการอนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม

2.2. ท่านตกลงว่าท่านจะพยายามรักษาข้อมูลบัญชีของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่โอนบัญชีของท่าน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ของท่านภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น หรือแบ่งปันข้อมูลบัญชีของท่านให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัทฯ


3. การใช้งานและเนื้อหาของผู้ใช้

3.1. ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับของเขตอำนาจศาลที่ท่านอาศัยอยู่ เมื่อท่านเข้าชม เข้าใช้ และ/หรือ เล่นเกมส์ของบริษัทฯ และในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ จำกัดหรือไม่อนุญาตให้ท่านเล่นเกมส์ของบริษัทฯ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อห้ามดังกล่าว และหยุดเข้าชม เข้าใช้ หรือเล่นเกมส์ของบริษัทฯ

3.2. ผู้ใช้ที่เข้าใช้หรือเล่นเกมส์ของบริษัทฯ สามารถส่ง อัปโหลด สื่อสาร ถ่ายทอด ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เสียง รูปภาพ ภาพกราฟฟิก วีดีโอ แถบป้ายหรือเนื้อหาอื่น ๆ (“เนื้อหา”) หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวด้วยวิธีการอื่น ผ่านเกมส์ของบริษัทฯ โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านได้เผยแพร่ผ่านเกมส์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือส่งแบบส่วนตัว ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ท่านใช้บริการและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว

3.2.1. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย มีลักษณะเป็นการข่มขู่ ดูถูก คุกคาม ละเมิด หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก ใส่ร้าย ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว มุ่งร้าย เลือกปฏิบัติ อนาจาร ชัดเจนในนัยยะทางเพศ หรืออื่น ๆ

3.2.2. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัส ข้อมูลที่มีปัญหา หรือไฟล์ที่เป็นอันตราย ทำให้เกิดการหยุดชะงัก หรือสร้างความเสียหาย

3.2.3. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาที่มีผลเป็นการผิดหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่ต่อบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ในการรักษาความลับ

3.2.4. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่โฆษณา สื่อส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ขอให้ส่งหรือไม่ได้รับอนุญาต อีเมลขยะ ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (spam) จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด (pyramid schemes) หรือการชักชวนในรูปแบบอื่น ๆ

3.2.5. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ของบุคคลใด และ

3.2.6. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ NetEase พิจารณาแล้วว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่พึงปรารถนา หรือขัดขวางบุคคลอื่นในการใช้บริการเกมส์ หรือเนื้อหาที่อาจทำให้ NetEase หรือผู้ใช้ของ NetEase ตกอยู่ในอันตราย หรือมีความรับผิด ไม่ว่าจะในรูปแบบใด

3.3. ในการเข้าใช้ และ/หรือ เล่นเกมส์ของบริษัทฯ ท่านยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้

3.3.1. จะไม่ทำซ้ำ จำลอง คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้เกมส์ของบริษัทฯ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่เป็นการสำรองข้อมูลซึ่งจำเป็นต่อการเล่นเกมส์ของบริษัทฯ

3.3.2. จะไม่ใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ กฤษฎีกา คำสั่ง คำสั่งห้าม หรือกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์บังคับซึ่งประกาศใช้โดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายตุลาการ

3.3.3. จะไม่ใช้กลโกง ซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัตโนมัติ (bots) การเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย (hacks) ตัวปรับแต่งเกมส์ (mods) หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปรับแต่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเกมส์ เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ของเกมส์ หรือเชื่อมต่อกับเกมส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลอกเลียนการทำงานของเกมส์ แก้ไขสภาพแวดล้อมการทำงานของเกมส์ แก้ไขข้อมูล เพื่อขัดขวางประสบการณ์การเล่นเกมส์ของผู้ใช้รายอื่นผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สคริปต์ (หุ่นยนต์) โปรแกรมปลั๊กอิน ซอฟต์แวร์ Button Wizard หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ (เช่น ฟังก์ชัน multi-open ภายใต้โปรแกรมจำลอง (simulator) ซิงโครไนเซอร์ (synchronizer) โปรแกรมบันทึกการเล่น (record macro) เครื่องมือถ่ายโอนคำสั่งจากแป้นพิมพ์ (keyboard mapping) ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ (cloud phone) ฯลฯ)

3.3.4. จะไม่ใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการเล่นเกมส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

3.3.5. จะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แกะรหัสต้นทาง (source code) แก้ไข ถอดรหัส แยกส่วน หรือสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง (derivative works) จากเกมส์ของบริษัทฯ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้อื่น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเกมส์หรือเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

3.3.6. จะไม่ลบหรือแก้ไขประกาศใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ออกจากเกมส์ของบริษัทฯ

3.3.7. จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้รายอื่นนอกเหนือไปจากเพื่อการเล่นเกมส์ตามความจำเป็นและสมควร

3.3.8. จะไม่โอนเงินเสมือน เช่น เหรียญทอง และแต้ม (“เงินเสมือน”) หรือสิ่งของในเกมส์ (items) หรือบริการสำหรับใช้ในเกมส์ของบริษัทฯ (“สินค้าเสมือน”) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ด้วยวิธีใด ๆ หลังจากการซื้อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพยายามที่จะแลกเปลี่ยนเงินเสมือน และ/หรือ สินค้าเสมือนภายในเกมส์ กับเงินจริง/สิ่งของจริง ผ่านแพลตฟอร์มภายนอก หรือพยายามที่จะให้บริการเป็นสื่อกลาง ตัวกลาง หรือตัวแทนในการแลกเปลี่ยนดังกล่าวทั้งในและนอกเกมส์ (รวมเรียกว่า “RMT”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งข้อความโฆษณาที่ผู้รับไม่พึงประสงค์ (spamming) การเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับ RMT ด้วยวิธีใด ๆ ทั้งภายในหรือภายนอกเกมส์ และดำเนินการ RMT ผ่านฟังก์ชันต่าง ๆ ในเกมส์ ฯลฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.3.9. จะไม่ดำเนินการ อนุญาต หรือให้สิทธิในการแก้ไขหรือแปลเกมส์

3.3.10. จะไม่ใช้เกมส์เพื่อละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือเพื่อแอบติดตาม หรือคุกคามผู้อื่น

3.3.11. จะไม่ใช้เกมส์เพื่อเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น อันเกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมที่ห้ามกระทำตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ และ

3.3.12. จะไม่ใช้เกมส์ของบริษัทฯ ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ข้อตกลงฉบับนี้ หรือแนวปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่ประกาศไว้ ไม่อนุญาตให้กระทำได้


4. การเข้าใช้งาน

4.1. ท่านมีหน้าที่ในการจัดหาและดูแลอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้สำหรับเล่นเกมส์ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต) และชำระค่าบริการ (เกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าบริการข้อมูล (Data) และค่าไฟฟ้า) โดยท่านรับทราบว่า ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการที่ชำระให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับค่าบริการดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

4.2. ท่านเข้าใจว่า ด้วยลักษณะของเกมส์ออนไลน์ บริษัทฯ อาจดำเนินการปรับปรุงเกมส์เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้เกมส์ได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเกมส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการปรับปรุงดังกล่าว เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ โดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และหากไม่ใช่สถานการณ์เร่งด่วน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงดังกล่าว

4.3. ในกรณีที่เกมส์ของบริษัทฯ อยู่ในช่วง “ระยะเวลาทดสอบ” หรือ เป็น ”เวอร์ชั่นทดลอง” หรือมีลักษณะอื่นที่คล้ายกัน ท่านอาจต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเข้าใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ เช่น การจำกัดระยะเวลาหรือจำนวนผู้ใช้เกมส์ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บางรายในการเข้าใช้บริการเกมส์ สิทธิของบริษัทฯ ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลเกมส์ของผู้ใช้ และการปิดเซิร์ฟเวอร์ของเกมส์ที่ไม่ปกติ ดังนั้น โปรดอ่านกฎเกณฑ์ดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและข้อคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับเวอร์ชั่นทดลองของเกมส์ของบริษัทฯ


5. คำสงวนสิทธิ์


5.1. ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามที่จะจัดหาบริการเกมส์ที่ไร้ข้อผิดพลาดและเชื่อถือได้ ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า บริษัทฯ ให้บริการเกมส์ รวมถึงบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันสภาพ การใช้งานโดยไม่มีการหยุดชะงัก การใช้สอยสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้งานโดยทั่วไป (merchantability) ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ การไม่ละเมิดสิทธิ ความถูกต้องแม่นยำ ความเชื่อถือได้ หรือการปราศจากข้อผิดพลาด/ข้อขัดข้อง/ข้อบกพร่อง


5.2. โดยไม่เป็นการจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ หรือที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านเข้าใจและยอมรับเป็นอย่างดีว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง ความเสียหายที่เป็นผลจากการผิดสัญญา ความเสียหายกรณีพี่เศษ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ข้อมูล หรือการสูญเสียที่ไม่สามารถวัดค่าได้ (แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าว) อันเนื่องมาจาก (1) ไม่สามารถเข้าถึงบริการเกมส์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทนอันเนื่องมาจาก สินค้า ข้อมูล หรือ บริการใด ๆ ที่มีการซื้อ หรือได้รับ หรือข้อความที่ได้รับ หรือ ธุรกรรมที่เข้าทำ ผ่านหรือจากเกมส์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง (3) การเข้าถึงหรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต (4) คำแถลงหรือการกระทำของบุคคลที่สามใด ๆ ในเกมส์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง หรือ (5) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดโดยรวมของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรืออื่น ๆ จะต้องไม่เกินจำนวนค่าบริการทั้งหมดที่ท่านชำระให้แก่บริษัทฯ โดยทันทีเป็นระยะเวลาหก (6) เดือน ก่อนที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว


6. การผิดสัญญาและการชดใช้ค่าเสียหาย

6.1. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าท่านได้กระทำการที่เป็นการผิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือแนวปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่ประกาศไว้ บริษัทฯ อาจดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (2) ทำให้ข้อมูลเกมส์ของท่านกลับสู่สภาพก่อนที่จะมีการผิดสัญญา (3) เพิกถอนสิทธิของท่านในการใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ (4) ดำเนินคดีกับท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (5) การกระทำอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่ประกาศไว้

6.2. ท่านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย หนี้สิน ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ในการนี้ ท่านยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะควบคุมการต่อสู้การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง หรือคดีความ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเลือกทนายความ และการประนีประนอมยอมความในประเด็นการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง และคดีความใด ๆ ดังกล่าว


7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1. NetEase และโลโก้และชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการของบริษัทฯ โดยที่ เครื่องหมาย ชื่อ และโลโก้อื่น ๆ ที่ใช้ในเกมส์ ถือเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ของเจ้าของเครื่องหมาย ชื่อ และโลโก้นั้น ๆ ทั้งนี้ ท่านไม่มีสิทธิในการใช้ หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ดังกล่าวแต่อย่างใด

7.2. เกมส์ และข้อมูลทั้งหมด เนื้อหา และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับหรือสร้างขึ้นภายในเกมส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าเสมือนและเงินเสมือนใด ๆ ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ผลงาน”) สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์) ในผลงานของบริษัทฯ

7.3. บริษัทฯ อนุญาตให้ท่านมีสิทธิโดยจำกัด (ซึ่งเพิกถอนได้) และไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ และไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาต ในการใช้และผลิตซ้ำซึ่งผลงานของบริษัทฯ เพื่อการใช้ส่วนบุคคลของท่านอันเกี่ยวกับเกมส์ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่ใช้บังคับซึ่งได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ ท่านไม่สามารถผลิตซ้ำ (นอกเหนือจากการผลิตซ้ำโดยมิได้ตั้งใจ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการเกมส์บนอุปกรณ์ของท่าน) จำหน่าย เผยแพร่สู่สาธารณะ เผยแพร่ ดัดแปลง ดำเนินการหรือแสดงอย่างเปิดเผย ซึ่งผลงานของบริษัทฯ หรือผลงานที่มีการแก้ไขปรับปรุง โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในกรณีที่ท่านกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ ท่านสามารถใช้ผลงานที่ได้จากเกมส์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังให้บริการเกมส์อยู่ เว้นแต่กรณีที่ผลงานนั้นมีการระบุระยะเวลา ข้อจำกัด หรือค่าธรรมเนียมสูงสุดไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในกรณีดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานจะสิ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง หรือเมื่อค่าธรรมเนียมการใช้ผลงานนั้นครบจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิในผลงานบางอย่าง (เช่น เงินเสมือน และสินค้าเสมือนบางส่วน) และท่านยอมรับว่าการชำระเงินดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อนึ่ง ผลงานบางประเภทอาจอยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิของบุคคลภายนอก เช่น ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ซ ซึ่งจะระบุไว้ในเกมส์หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดั้งนั้น ขอให้ท่านโปรดอ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของบุคคลภายนอกอย่างละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญานั้นเมื่อท่านใช้ผลงานดังกล่าว


8. ความเป็นส่วนตัว

8.1. ในการเข้าใช้ และ/หรือ เล่นบริการเกมส์ของบริษัทฯ ท่านอาจต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้แก่บริษัทฯ

8.1.1. ข้อมูลเข้าสู่ระบบ (login) ซึ่งใช้สำหรับระบุตัวตนของผู้ใช้เกมส์แต่ละราย และอาจประกอบด้วยบัญชีเกมส์ หรือบัญชีฝ่ายที่สามใด ๆ ที่ใช้สำหรับเข้าระบบเกมส์ โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสร้างบัญชีเกมส์ บริษัทฯ จะระบุข้อมูลที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน หากต้องใช้บัญชีฝ่ายที่สามในการเข้าสู่ระบบเกมส์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของฝ่ายที่สามดังกล่าว

8.1.2. ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ที่สร้างขึ้นหรือให้ไว้ในระหว่างที่ท่านใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ หรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเล่นเกมส์ เลขที่อยู่ไอพี และระบบปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมส์ของคุณ

8.1.3. การสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหา การเรียกร้อง การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ คำติชม และการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงข้อมูลที่ท่านได้ไว้กับบริษัทฯ ระหว่างการสื่อสารใด ๆ

8.2. ข้อมูลข้างต้นอาจเป็นข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ เมื่อท่านดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ลงทะเบียนบัญชี (2) อัปเดตบัญชีของท่าน (3) ขอความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการ (4) ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (5) ลงทะเบียนเพื่อทำการสั่งซื้อ (6) บอกรับเป็นสมาชิกจดหมายข่าวหรือข้อมูลใหม่ ๆ และ (7) ชำระเงินสำหรับสิ่งของ และฟังก์ชันขั้นสูงภายในเกมส์ของบริษัทฯ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

8.3. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ทำลาย และใช้ข้อมูลของท่านตามที่กำหนดในข้อตกลงฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ซึ่งการที่ท่านใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ ต่อไป จะถือว่าท่านยอมรับให้บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

8.4. ข้อมูลที่เก็บรวมรวมภายใต้หัวข้อนี้จะใช้สำหรับ (1) การให้บริการเกมส์แก่ผู้ใช้ของบริษัทฯ (2) การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ (3) การระบุส่วนที่เป็นที่นิยมในเกมส์ของบริษัทฯ และการประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ หรือ (4) การแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงเกมส์ เท่านั้น

8.5. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมภายใต้หัวข้อนี้ จะถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกที่กำหนดไว้ ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

8.5.1. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัท ในเครือหรือผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ อาจได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือผู้รับจ้างช่วงดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

8.5.2. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ตามความประสงค์ของท่าน (2) ตามข้อกำหนดตามกฎหมาย กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผย หรือ (3) เพื่อป้องกันความปลอดภัย สุขภาพ สิทธิ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นของสาธารณชน หรือของบริษัทฯ

8.6. บริษัทฯ จะจัดการข้อมูลที่ท่านให้ไว้ให้มีความปลอดภัยโดยใช้ความระมัดระวังตามสมควร และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

8.7. เกมส์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นเป็นครั้งคราว โดยลิงก์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม และลิงก์ดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการสนับสนุนของบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้จะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการที่จะเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม


9. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยถือเป็นข้อตกลงที่มีการกระทำการ การเจรจาและการจัดทำขึ้น โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์การขัดกันของกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยที่ข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ หรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการเกมส์ของคุณหรือข้อตกลงฉบับนี้ ให้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจีน ศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งฮ่องกง (China International Economic and Trade Arbitration Commission (“CIETAC”) Hong Kong Arbitration Center) ในการนี้ ท่านยอมรับในอำนาจพิจารณาเหนือบุคคลของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว โดยสถานที่ในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการอยู่ที่ CIETAC ศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งฮ่องกง ทั้งนี้ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณี และในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ ท่านตกลงสละสิทธิโดยชัดเจนในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มกับ NetEase


10. ข้อกำหนดอื่น ๆ

10.1. การโอนสิทธิ

ท่านยอมรับว่าบริษัทฯ อาจโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ(ทั้งหมดหรือบางส่วน)ของบริษัทฯ ตามข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่ฝ่ายที่สาม โดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

10.2. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับบริษัทฯ ซึ่งใช้แทนและแทนที่ข้อตกลง ความเข้าใจ หรือการเจรจาอื่นใดทั้งปวงที่อาจมีอยู่ก่อนหน้านี้ หรือที่ทำขึ้นพร้อมกัน ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

10.3. การแยกต่างหากของข้อตกลง

หากข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือเป็นโมฆะ ทั้งท่านและบริษัทฯ จะได้รับการปลดเปลื้องจากหน้าที่ทั้งปวงตามข้อกำหนดนั้น ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์และการตกลงร่วมกันของท่านและบริษัทฯ ให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี้ถูกแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ข้อกำหนดดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับได้ โดยรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของข้อกำหนดนั้น และหากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ คู่สัญญาตกลงให้แทนที่ข้อกำหนดข้อนั้นด้วยข้อกำหนดอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้บังคับได้ และมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากส่วนอื่น ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ไม่ถูกกระทบและยังสามารถบังคับใช้ได้ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ให้ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับได้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

10.4. การสละสิทธิของบริษัทฯ

การที่บริษัทฯ ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงฉบับนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าว หรือเป็นการสละสิทธิของบริษัทฯ ในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ การยกเว้นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้ จะไม่ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย หรือมีผลผูกพันท่านและบริษัทฯ เว้นแต่การยกเว้นดังกล่าวจะกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอ้างถึงข้อตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะ และลงนามโดยท่านและบริษัทฯ

10.5. เหตุสุดวิสัย

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นข้อตกลงฉบับนี้ การผิดสัญญา ความล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะไม่ถือว่าเป็นการผิดข้อตกลงฉบับนี้ หากการผิดสัญญา ความล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น ได้รับการพิสูจน์ว่าเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาดังกล่าว (“คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ”) ซึ่งรวมถึง การนัดหยุดงานทั่วไป การปิดงานหรือข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ การจลาจล การก่อความไม่สงบ การกระทำหรือละเว้นการกระทำของหน่วยงานรัฐ การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้จำหน่าย โรคระบาด สงคราม การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ อัคคีภัย แผ่นดินไหว เหตุสุดวิสัย (ตามธรรมชาติ) คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องใช้ความพยายามตามสมควร ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ในการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการผิดสัญญา ความล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ต่อไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ได้เป็นระยะเวลานานคู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิที่จะบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้

10.6. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านข้อมูลสำหรับการติดต่อในเกมส์หรือหน้าเว็บไซต์ของเกมส์


นโยบายความเป็นส่วนตัว


บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกของท่านและการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากท่าน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ว่าบริษัทฯ ดำเนินการกับข้อมูลประเภทใดบ้าง อย่างไร เมื่อใด และด้วยเหตุผลใด เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (“บริการ”) ที่ให้บริการโดย Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited. (“NetEase” “บริษัทฯ” หรือ “ของบริษัทฯ) โดยที่ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้มีความหมายเดียวกันกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) โปรดทำความเข้าใจมาตรการของบริษัทฯ ในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวิธีการติดต่อบริษัทฯ และสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ตลอดจนวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวตาม PDPA

บริษัทฯ จึงขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อท่านจะได้เข้าใจสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ อนึ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดกลับเข้ามาอ่านและพิจารณานโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม หากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทันที


บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทใดบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจากข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวหรือโดยรวมกับข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่นที่บริษัทฯ มีอยู่ หรือที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต โดยในหัวข้อนี้จะระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและถือครองจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านสนใจหรือที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาให้กับท่าน มีดังต่อไปนี้

1) รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ประวัติการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และสัญชาติ

2) รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น บัญชีระบบส่งข้อความทันที (instant messaging account(s))

3) รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง และภาพถ่าย

4) รายละเอียดทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร

5) ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้ เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ข้อมูลเพื่อใช้เข้าสู่ระบบ (login data) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ข้อมูลอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม (เช่น ประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ) และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน เช่น วันที่และเวลาที่มีการใช้งาน และ/หรือ

6) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นครั้งคราว


กรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

หากท่านไม่ให้ ไม่สามารถ หรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทหรือยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่กำหนดโดยกฎหมายหรือจำเป็นเพื่อให้ NetEase สามารถให้บริการแก่ท่านได้ หรือภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาที่มีอยู่ระหว่างท่านกับบริษัทฯ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ตามที่ท่านต้องการ


บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดบ้าง

หัวข้อนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จากท่าน โดยเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทฯ อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ดังนี้

1) เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและทำการเชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลมีเดียหรือบัญชีที่คล้ายคลึงกัน (เช่น Facebook, Twitter หรือ Apple) เพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์ของท่าน (ที่ NetEase นำมาจากโซเชียลมีเดียของท่านที่มีการเชื่อมต่อแล้ว ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ เช่น ชื่อ และรูปโปรไฟล์ ตามที่ปรากฏอยู่ในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของท่าน)

2) เมื่อท่านสร้างโปรไฟล์เพื่อใช้บริการ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้อย่างสมัครใจเพื่อที่จะปรับใช้อย่างเหมาะสมกับเกมส์)

3) เมื่อท่านส่งข้อมูลสำหรับการติดต่อให้แก่บริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงชื่อ อีเมล และที่อยู่ของท่าน) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของบริการ และ

4) เมื่อท่านทำการซื้อบริการใด ๆ ของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลทางการเงินของท่านเพื่อดำเนินการชำระเงิน)

• ข้อมูลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม: บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทจากท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการ ซึ่งรวมถึง เลขที่อยู่ไอพี และข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ) และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น วันที่และเวลาที่มีการใช้งาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

ทุกครั้งที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ เช่น เมื่อท่านใช้บริการช่วยเหลือในแอปพลิเคชันเพื่อติดต่อกับบริษัทฯ

• ข้อมูลที่ท่านสร้างและแสดงระหว่างการใช้บริการ: ท่านสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบโปรไฟล์ของท่าน และสามารถให้หรือสร้างข้อมูลเมื่อท่านติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นได้ (เช่น บันทึกการสนทนา (chat log))

ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลที่สร้างขึ้นระหว่างการเข้าใช้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลความลับ และผู้ใช้รายอื่นสามารถมองเห็นหรือได้ยินการสื่อสารระหว่างการเข้าใช้บริการใด ๆ ได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สร้างขึ้นผ่านการสื่อสารในแพลตฟอร์มการสื่อสารของบริการ ซึ่งกระทำโดยผู้ใช้รายอื่น ดังนั้น โปรดหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวระหว่างการสื่อสารดังกล่าว


เหตุผลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีที่สมเหตุสมผลและถูกต้องตามกฎหมาย เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น โดยที่บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกรณีที่กฎหมายได้กำหนดหรืออนุญาตไว้ (การปฏิบัติตามกฎหมาย) และเพื่อการให้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา (สัญญา) และเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิต สุขภาพและร่างกายของบุคคล (ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต)

การปฏิบัติตามกฎหมาย - บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายภาษี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญา - บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทฯ เช่น ข้อตกลงผู้ใช้ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต - บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล


ความยินยอม

นอกเหนือจากฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นใดให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งหากบริษัทฯ จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการข้อมูลประเภทใด และขอให้ท่านยืนยันการตัดสินใจในการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาบริการบางอย่างให้กับท่านได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะชี้แจงให้ท่านทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่บริษัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน


คุกกี้ (Cookies)

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน (เช่น เว็บ บีคอนส์ (web beacons) ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) และ ชุดคำสั่ง (scripts) และ แท็กเอนทิตี (eTags) (“คุกกี้”) เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ (Cookies)คือไฟล์ขนาดเล็กซึ่งเมื่อถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่านจะทำให้ท่านใช้งานและคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ (Cookies)จะช่วยแก้ไขข้อขัดข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพ และรักษาความปลอดภัยของบริการ รวมถึงการรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์ การนับจำนวนผู้เข้าชม

การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมล

ท่านสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้มีการติดตั้งคุกกี้ (Cookies)ดังกล่าวหรือปิดการใช้คุกกี้ (Cookies)ในภายหลังได้ โดยท่านสามารถเลือกยอมรับคุกกี้ (Cookies)ทั้งหมด หรือสั่งให้อุปกรณ์หรือเว็บเบราว์เซอร์ทำการแจ้งเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ (Cookies) หรือปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ (Cookies)ทั้งหมดโดยการแก้ไขฟังก์ชันการเก็บคุกกี้ (Cookies)ที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ (Cookies) อาจมีผลทำให้บริการไม่สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้


เด็ก

บริการของบริษัทฯ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเด็ก และบริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลใด ๆ จากเด็กโดยตั้งใจ ทั้งนี้ หากท่านเชื่อว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุตรของท่านโดยไม่ได้ตั้งใจ ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลดังกล่าวได้ โดยติดต่อมาที่ gamegdpr@global.netease.com และในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลวันเกิด ซึ่งหากผู้ใช้มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดและถือว่าเป็นผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของเด็กอีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมที่ตรวจสอบได้จากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กรายดังกล่าวก่อน


บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและเพื่ออะไร

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และบนฐานตามกฎหมายดังต่อไปนี้

• ข้อมูลการลงทะเบียน (เช่น ID บัญชีฝ่ายที่สาม ชื่อเล่น กราฟิกที่ใช้แทนตน (avatar) และข้อมูลอื่น): บริษัทฯ ใช้ข้อมูลการลงทะเบียนในการสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการได้ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการที่ได้ทำกับท่าน

• ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น ID อุปกรณ์ (device ID) ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ CPU , RAM ที่อยู่ IP ที่อยู่ MAC): บริษัทฯ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ เช่น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อบันทึกและติดตามคำขอของผู้ใช้เกี่ยวกับบริการ เพื่อค้นหาเครือข่ายของผู้ใช้และสถานะของอุปกรณ์ระหว่างการใช้บริการ และเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลการอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการที่ได้ทำกับท่าน

• ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีระบบส่งข้อความทันที): บริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เพื่อแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและรางวัลใด ๆ ที่ผู้ใช้มีสิทธิได้รับจากการใช้บริการ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสำหรับการติดต่อเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการ

• โปรไฟล์ของผู้ใช้ (เช่น อายุ รูป ฯลฯ): บริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใช้แต่ละราย (customized services) เช่น หน้าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการ

• ข้อมูลเกมส์ (เช่น ระดับการเล่น ฮีโร่ คะแนน บันทึกการสนทนา ฯลฯ): บริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เนื่องจากเป็นข้อมูลหลักที่สำคัญของบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมส์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการที่ได้ทำกับท่าน


บริษัทฯ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการให้บริการระหว่างประเทศ และเพื่อที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เช่น Amazon Web Services (“AWS”) ดังนั้น ข้อมูลของท่านจะถูกโอนและประมวลผลในต่างประเทศ กล่าวคือ ข้อมูลของท่านจะถูกโอนและประมวลผลในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น การใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่เห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และ/หรือ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (หากมี) เพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ถูกคัดเลือก ทั้งในและนอกประเทศของท่าน ตามความจำเป็นที่ต้องทราบข้อมูล (need to know basis) ซึ่งรวมถึง

• ผู้ให้บริการภายนอก ที่ให้บริการเพื่อสนับสนุนบริการของบริษัทฯ เช่น AWS (เพื่อใช้บริการพื้นที่เกมส์) Apple และ Google (เพื่อใช้บริการการชำระเงิน) Helpshift (เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า) Facebook และ Appsflyer (เพื่อประเมินผลกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการฝ่ายที่สามมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัด และมีข้อผูกพันตามสัญญาที่จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

• กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เช่น บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัทฯ) ที่บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน และ

• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานตุลาการ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูล หรือเมื่อบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการใช้ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ ขั้นตอน หรือคำขอตามกฎหมาย (2) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงผู้ใช้ หรือสัญญา นโยบาย มาตรฐานอื่น ๆ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการละเมิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น (3) เพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย การทุจริต หรือปัญหาทางเทคนิค หรือ (4) เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ ผู้ใช้ บุคคลภายนอก หรือสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต (รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องการการทุจริต)

บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลฝ่ายที่สามต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการฝ่ายที่สาม และอนุญาตให้ผู้บริการฝ่ายที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และตามวิธีของบริษัทฯ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยอมรับว่าแต่ละประเทศมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกัน และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอาจมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของประเทศนั้น ๆ (เช่น ประเทศไทย) ดังนั้น ในกรณีที่มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลถือว่ามีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะจัดหาการคุ้มครองที่เพียงพอเหมาะสมตามที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่าน หรือให้มีการโอนข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ใน PDPA ดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

2) ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดเจนต่อการโอนข้อมูล หลังจากที่ท่านได้รับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการตัดสินใจ หรือการป้องกันที่เพียงพอ

3) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน หรือการดำเนินมาตรการก่อนทำสัญญา (pre-contractual) ตามที่ท่านร้องขอ

4) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง NetEase กับนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน

5) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อปกป้องท่านหรือบุคคลอื่นจากอันตรายถึงแก่ชีวิต ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางสุขภาพ ร่างกายหรือกฎหมายก็ตาม และ

6) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลด้วยเหตุผลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ


การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ที่ใดก็ตาม โดยมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายควบคุมการเข้าถึงข้อมูลซึ่งใช้จำกัดการเข้าถึงระบบและเทคโนโลยีของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการใช้ติดตั้ง firewall และมาตรการการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ (เช่น การเข้ารหัส (encryption) ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานทางธุรกิจสำหรับป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะอยู่ภายใต้การควบคุมทางเทคนิคและการควบคุมองค์การของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายและวิธีการของบริษัทฯ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถที่จะวางใจได้ในเรื่องความปลอดภัย ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ แต่บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกส่งมายังบริการของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

ดังนั้น ท่านจึงควรตระหนักเสมอว่าท่านมีหน้าที่ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัย เช่น ในกรณีที่ท่านสมัครใช้บัญชีออนไลน์ โปรดเลือกรหัสผ่านที่คาดเดายาก และห้ามเปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ โดยท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับและปลอดภัย หากท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ ท่านจะต้องทำการออกจากบัญชีของท่านทุกครั้งที่ท่านไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แล้ว


การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ (เช่น จนกว่าท่านจะร้องขอให้ลบบัญชี) เว้นแต่ข้อมูลสำหรับการติดต่อที่ได้รับจากกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่จะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนั้น (เช่น จนว่าท่านจะเพิกถอนความยินยอมที่เกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดดังกล่าว)

ในกรณีที่ระยะเวลาการเก็บรักษาและการประมวลผลข้อมูลสิ้นสุดลง แต่บริษัทฯ ยังจำเป็นที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บและรักษาไว้แยกจากข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ทั้งนี้ หากท่านต้องการให้บริษัทฯ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทันทีตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ


การประกาศ

บริษัทฯ อาจส่งประกาศให้ท่านทราบเป็นครั้งคราวในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น (เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ ระงับการเข้าถึงบริการเพื่อการปรับปรุงระบบ หรือการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว หรือการสื่อสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ) โดยหากการประกาศดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการตลาด ท่านอาจไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ได้


สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิต่างๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ โดยสิทธิบางประการจะสามารถใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้น (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้)

--สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

--สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ หากบริษัทฯ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้โดยอัตโนมัติ (automatic machine-readable) หรือรูปแบบที่สามารถใช้ได้ และสามารถประมวลผลหรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ และท่านยังสามารถขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยัง

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หากสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธิอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนโดยตรงไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิค

--สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ หากท่านเชื่อว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อบริษัทฯ และกรอกแบบคำขอแก้ไข

--สิทธิในการลบข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บไว้นั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ขอให้เพิกถอนความยินยอมของท่านหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ท่านยังสามารถใช้สิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) ในขณะที่บริษัทฯ พิจารณาคำขอของท่าน

--สิทธิในการจำกัดข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น เมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอของท่านที่ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลของท่านแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลเพื่อใช้ในการก่อตั้ง การปฏิบัติตาม การใช้ หรือการต่อสู้ตามสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

--สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวมรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ หากการกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทฯ ซึ่งท่านพึงคาดหมายได้ตามสมควร หรือเป็นไปเพื่อภารกิจสาธารณะ ทั้งนี้ หากท่านร้องขอที่จะทำการคัดค้าน บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นฐานทางกฎหมายได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการสู้คดีความ แล้วแต่กรณี

--สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่รูปแบบของการให้ความยินยอมนั้นไม่อนุญาตให้ทำการเพิกถอนได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอม

การเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจกระทบต่อการใช้บริการ เช่น ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น หรือข้อเสนอใหม่ ๆ เกี่ยวกับบริการ ซึ่งได้รับการปรับปรุงและมีความสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาและสอบถามผลจากการเพิกถอนความยินยอมก่อนที่จะดำเนินการเพิกถอนความยินยอมของท่าน

--สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

หากท่านเชื่อว่าข้อมูลของท่านถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ได้รักษาข้อมูลของท่านให้มีความปลอดภัย ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการติดต่อที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การใช้สิทธิของท่าน” และ

“การติดต่อบริษัทฯ และเรื่องร้องเรียน”

หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับวิธีที่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ มีหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การใช้สิทธิของท่าน”


การใช้สิทธิของท่าน

ในการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดการติดต่อของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "การติดต่อบริษัทฯ และเรื่องร้องเรียน" ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ และหากท่านดำเนินการยื่นคำขอ บริษัทฯ อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตน (หากจำเป็น) และให้ข้อมูลที่จะช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจคำขอของท่านมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิโดยไม่ล่าช้าและภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอของท่าน (และอาจขยายเวลาไปอีก 60 วันในบางกรณี)

หากท่านส่งคำขอมากกว่า [3] ครั้งติดต่อกันภายใน [10] วันทำการหรือ หากเห็นได้ชัดว่าคำขอดังกล่าวมากเกินไปหรือไม่มีมูล NetEase มีสิทธิและดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการตอบสนองหรือปฏิเสธคำขอของท่าน หรือเพื่อตอบสนองคำขอของท่านโดยคิดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากคำขอถูกปฏิเสธ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและเหตุผลของบริษัทฯ


การติดต่อบริษัทฯ และเรื่องร้องเรียน

ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว โดยหากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะ คำถาม หรือเรื่องร้องเรียนประการใดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏด้านล่างนี้

ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (European Data Protection Law) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited. จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านต้องการจะยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯทันที

--ข้อมูลการติดต่อ--

ชื่อ: Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited.

อีเมล: gamegdpr@global.netease.com

การดำเนินการนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิของท่านในการร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ หากท่านเชื่อว่า NetEase ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


แก้ไขและอัปเดต

หากบริษัทฯ แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใด ๆ บริษัทฯ จะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอัปเดตไว้ที่นี้ และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยไม่ล่าช้า ขอให้ท่านโปรดเข้าหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่อดูการอัปเดตและการแก้ไขใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ภาษา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของท้องที่ที่บริษัทฯ ให้บริการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อความที่ขัดแย้งกันระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาท้องถิ่นดังกล่าว ให้บังคับใช้ตามฉบับภาษาอังกฤษในทุกกรณี

อัปเดตล่าสุด:2021.08.04


ข้อตกลงการใช้บริการ

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม NetEase (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (“ข้อตกลงฉบับนี้”) ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้ และ/หรือเล่นเกมส์ของบริษัทเรา (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) เพื่อที่ท่านจะได้ทราบสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับเกมส์ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง)


1. เกี่ยวกับข้อตกลง

1.1. ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างท่าน และ Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “NetEase” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “ของบริษัทฯ ”) เกี่ยวกับบริการเกมส์ออนไลน์ของบริษัทฯ และบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ (รวมกันเรียกว่า “เกมส์”) โดยท่านยอมรับว่า การที่ท่านเข้าใช้ และ/หรือ เล่นเกมส์ของบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ นอกจากนี้ เมื่อท่านใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ ท่านอาจต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับในการใช้บริการเกมส์ซึ่งอาจประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว

1.2. บริษัทฯ อาจปรับปรุงข้อตกลงฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยจะประกาศข้อตกลงที่มีการแก้ไขไว้ในเกมส์ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ซึ่งการที่ท่านใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ ต่อไป จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงฉบับแก้ไขปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประจำ เพื่อที่จะได้ทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้


1.3. ท่านยินยอมที่จะทำข้อตกลงฉบับนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยินยอมให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


2. บัญชีผู้ใช้

2.1. ผู้เยาว์สามารถใช้บัญชีที่สร้างขึ้นโดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาวตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หากท่านอนุญาตให้บุตรของท่านที่เป็นผู้เยาว์ (รวมเรียกว่า “บุตร”) ใช้บัญชี ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของตัวท่านและบุตรของท่าน และท่านเข้าใจและตกลงว่าท่านจะต้องรับผิดชอบการใช้บัญชีใด ๆ ทั้งปวงของบุตรของท่าน ไม่ว่าการใช้ดังกล่าวจะได้รับการอนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม

2.2. ท่านตกลงว่าท่านจะพยายามรักษาข้อมูลบัญชีของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่โอนบัญชีของท่าน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ของท่านภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น หรือแบ่งปันข้อมูลบัญชีของท่านให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัทฯ


3. การใช้งานและเนื้อหาของผู้ใช้

3.1. ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับของเขตอำนาจศาลที่ท่านอาศัยอยู่ เมื่อท่านเข้าชม เข้าใช้ และ/หรือ เล่นเกมส์ของบริษัทฯ และในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ จำกัดหรือไม่อนุญาตให้ท่านเล่นเกมส์ของบริษัทฯ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อห้ามดังกล่าว และหยุดเข้าชม เข้าใช้ หรือเล่นเกมส์ของบริษัทฯ

3.2. ผู้ใช้ที่เข้าใช้หรือเล่นเกมส์ของบริษัทฯ สามารถส่ง อัปโหลด สื่อสาร ถ่ายทอด ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เสียง รูปภาพ ภาพกราฟฟิก วีดีโอ แถบป้ายหรือเนื้อหาอื่น ๆ (“เนื้อหา”) หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวด้วยวิธีการอื่น ผ่านเกมส์ของบริษัทฯ โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านได้เผยแพร่ผ่านเกมส์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือส่งแบบส่วนตัว ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ท่านใช้บริการและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว

3.2.1. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย มีลักษณะเป็นการข่มขู่ ดูถูก คุกคาม ละเมิด หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก ใส่ร้าย ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว มุ่งร้าย เลือกปฏิบัติ อนาจาร ชัดเจนในนัยยะทางเพศ หรืออื่น ๆ

3.2.2. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัส ข้อมูลที่มีปัญหา หรือไฟล์ที่เป็นอันตราย ทำให้เกิดการหยุดชะงัก หรือสร้างความเสียหาย

3.2.3. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาที่มีผลเป็นการผิดหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่ต่อบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ในการรักษาความลับ

3.2.4. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่โฆษณา สื่อส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ขอให้ส่งหรือไม่ได้รับอนุญาต อีเมลขยะ ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (spam) จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด (pyramid schemes) หรือการชักชวนในรูปแบบอื่น ๆ

3.2.5. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ของบุคคลใด และ

3.2.6. ท่านจะต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ NetEase พิจารณาแล้วว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่พึงปรารถนา หรือขัดขวางบุคคลอื่นในการใช้บริการเกมส์ หรือเนื้อหาที่อาจทำให้ NetEase หรือผู้ใช้ของ NetEase ตกอยู่ในอันตราย หรือมีความรับผิด ไม่ว่าจะในรูปแบบใด

3.3. ในการเข้าใช้ และ/หรือ เล่นเกมส์ของบริษัทฯ ท่านยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้

3.3.1. จะไม่ทำซ้ำ จำลอง คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้เกมส์ของบริษัทฯ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่เป็นการสำรองข้อมูลซึ่งจำเป็นต่อการเล่นเกมส์ของบริษัทฯ

3.3.2. จะไม่ใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ กฤษฎีกา คำสั่ง คำสั่งห้าม หรือกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์บังคับซึ่งประกาศใช้โดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายตุลาการ

3.3.3. จะไม่ใช้กลโกง ซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัตโนมัติ (bots) การเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย (hacks) ตัวปรับแต่งเกมส์ (mods) หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปรับแต่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเกมส์ เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ของเกมส์ หรือเชื่อมต่อกับเกมส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลอกเลียนการทำงานของเกมส์ แก้ไขสภาพแวดล้อมการทำงานของเกมส์ แก้ไขข้อมูล เพื่อขัดขวางประสบการณ์การเล่นเกมส์ของผู้ใช้รายอื่นผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สคริปต์ (หุ่นยนต์) โปรแกรมปลั๊กอิน ซอฟต์แวร์ Button Wizard หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ (เช่น ฟังก์ชัน multi-open ภายใต้โปรแกรมจำลอง (simulator) ซิงโครไนเซอร์ (synchronizer) โปรแกรมบันทึกการเล่น (record macro) เครื่องมือถ่ายโอนคำสั่งจากแป้นพิมพ์ (keyboard mapping) ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ (cloud phone) ฯลฯ)

3.3.4. จะไม่ใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการเล่นเกมส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

3.3.5. จะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แกะรหัสต้นทาง (source code) แก้ไข ถอดรหัส แยกส่วน หรือสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง (derivative works) จากเกมส์ของบริษัทฯ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้อื่น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเกมส์หรือเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

3.3.6. จะไม่ลบหรือแก้ไขประกาศใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ออกจากเกมส์ของบริษัทฯ

3.3.7. จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้รายอื่นนอกเหนือไปจากเพื่อการเล่นเกมส์ตามความจำเป็นและสมควร

3.3.8. จะไม่โอนเงินเสมือน เช่น เหรียญทอง และแต้ม (“เงินเสมือน”) หรือสิ่งของในเกมส์ (items) หรือบริการสำหรับใช้ในเกมส์ของบริษัทฯ (“สินค้าเสมือน”) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ด้วยวิธีใด ๆ หลังจากการซื้อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพยายามที่จะแลกเปลี่ยนเงินเสมือน และ/หรือ สินค้าเสมือนภายในเกมส์ กับเงินจริง/สิ่งของจริง ผ่านแพลตฟอร์มภายนอก หรือพยายามที่จะให้บริการเป็นสื่อกลาง ตัวกลาง หรือตัวแทนในการแลกเปลี่ยนดังกล่าวทั้งในและนอกเกมส์ (รวมเรียกว่า “RMT”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งข้อความโฆษณาที่ผู้รับไม่พึงประสงค์ (spamming) การเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับ RMT ด้วยวิธีใด ๆ ทั้งภายในหรือภายนอกเกมส์ และดำเนินการ RMT ผ่านฟังก์ชันต่าง ๆ ในเกมส์ ฯลฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.3.9. จะไม่ดำเนินการ อนุญาต หรือให้สิทธิในการแก้ไขหรือแปลเกมส์

3.3.10. จะไม่ใช้เกมส์เพื่อละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือเพื่อแอบติดตาม หรือคุกคามผู้อื่น

3.3.11. จะไม่ใช้เกมส์เพื่อเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น อันเกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมที่ห้ามกระทำตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ และ

3.3.12. จะไม่ใช้เกมส์ของบริษัทฯ ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ข้อตกลงฉบับนี้ หรือแนวปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่ประกาศไว้ ไม่อนุญาตให้กระทำได้


4. การเข้าใช้งาน

4.1. ท่านมีหน้าที่ในการจัดหาและดูแลอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้สำหรับเล่นเกมส์ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต) และชำระค่าบริการ (เกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าบริการข้อมูล (Data) และค่าไฟฟ้า) โดยท่านรับทราบว่า ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการที่ชำระให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับค่าบริการดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

4.2. ท่านเข้าใจว่า ด้วยลักษณะของเกมส์ออนไลน์ บริษัทฯ อาจดำเนินการปรับปรุงเกมส์เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้เกมส์ได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเกมส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการปรับปรุงดังกล่าว เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ โดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และหากไม่ใช่สถานการณ์เร่งด่วน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงดังกล่าว

4.3. ในกรณีที่เกมส์ของบริษัทฯ อยู่ในช่วง “ระยะเวลาทดสอบ” หรือ เป็น ”เวอร์ชั่นทดลอง” หรือมีลักษณะอื่นที่คล้ายกัน ท่านอาจต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเข้าใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ เช่น การจำกัดระยะเวลาหรือจำนวนผู้ใช้เกมส์ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บางรายในการเข้าใช้บริการเกมส์ สิทธิของบริษัทฯ ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลเกมส์ของผู้ใช้ และการปิดเซิร์ฟเวอร์ของเกมส์ที่ไม่ปกติ ดังนั้น โปรดอ่านกฎเกณฑ์ดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและข้อคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับเวอร์ชั่นทดลองของเกมส์ของบริษัทฯ


5. คำสงวนสิทธิ์


5.1. ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามที่จะจัดหาบริการเกมส์ที่ไร้ข้อผิดพลาดและเชื่อถือได้ ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า บริษัทฯ ให้บริการเกมส์ รวมถึงบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันสภาพ การใช้งานโดยไม่มีการหยุดชะงัก การใช้สอยสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้งานโดยทั่วไป (merchantability) ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ การไม่ละเมิดสิทธิ ความถูกต้องแม่นยำ ความเชื่อถือได้ หรือการปราศจากข้อผิดพลาด/ข้อขัดข้อง/ข้อบกพร่อง


5.2. โดยไม่เป็นการจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ หรือที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านเข้าใจและยอมรับเป็นอย่างดีว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง ความเสียหายที่เป็นผลจากการผิดสัญญา ความเสียหายกรณีพี่เศษ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ข้อมูล หรือการสูญเสียที่ไม่สามารถวัดค่าได้ (แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าว) อันเนื่องมาจาก (1) ไม่สามารถเข้าถึงบริการเกมส์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทนอันเนื่องมาจาก สินค้า ข้อมูล หรือ บริการใด ๆ ที่มีการซื้อ หรือได้รับ หรือข้อความที่ได้รับ หรือ ธุรกรรมที่เข้าทำ ผ่านหรือจากเกมส์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง (3) การเข้าถึงหรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต (4) คำแถลงหรือการกระทำของบุคคลที่สามใด ๆ ในเกมส์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง หรือ (5) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดโดยรวมของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรืออื่น ๆ จะต้องไม่เกินจำนวนค่าบริการทั้งหมดที่ท่านชำระให้แก่บริษัทฯ โดยทันทีเป็นระยะเวลาหก (6) เดือน ก่อนที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว


6. การผิดสัญญาและการชดใช้ค่าเสียหาย

6.1. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าท่านได้กระทำการที่เป็นการผิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือแนวปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่ประกาศไว้ บริษัทฯ อาจดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (2) ทำให้ข้อมูลเกมส์ของท่านกลับสู่สภาพก่อนที่จะมีการผิดสัญญา (3) เพิกถอนสิทธิของท่านในการใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ (4) ดำเนินคดีกับท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (5) การกระทำอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่ประกาศไว้

6.2. ท่านจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย หนี้สิน ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ในการนี้ ท่านยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะควบคุมการต่อสู้การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง หรือคดีความ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเลือกทนายความ และการประนีประนอมยอมความในประเด็นการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง และคดีความใด ๆ ดังกล่าว


7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1. NetEase และโลโก้และชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการของบริษัทฯ โดยที่ เครื่องหมาย ชื่อ และโลโก้อื่น ๆ ที่ใช้ในเกมส์ ถือเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ของเจ้าของเครื่องหมาย ชื่อ และโลโก้นั้น ๆ ทั้งนี้ ท่านไม่มีสิทธิในการใช้ หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ดังกล่าวแต่อย่างใด

7.2. เกมส์ และข้อมูลทั้งหมด เนื้อหา และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับหรือสร้างขึ้นภายในเกมส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าเสมือนและเงินเสมือนใด ๆ ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ผลงาน”) สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์) ในผลงานของบริษัทฯ

7.3. บริษัทฯ อนุญาตให้ท่านมีสิทธิโดยจำกัด (ซึ่งเพิกถอนได้) และไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ และไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาต ในการใช้และผลิตซ้ำซึ่งผลงานของบริษัทฯ เพื่อการใช้ส่วนบุคคลของท่านอันเกี่ยวกับเกมส์ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่ใช้บังคับซึ่งได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ ท่านไม่สามารถผลิตซ้ำ (นอกเหนือจากการผลิตซ้ำโดยมิได้ตั้งใจ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการเกมส์บนอุปกรณ์ของท่าน) จำหน่าย เผยแพร่สู่สาธารณะ เผยแพร่ ดัดแปลง ดำเนินการหรือแสดงอย่างเปิดเผย ซึ่งผลงานของบริษัทฯ หรือผลงานที่มีการแก้ไขปรับปรุง โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในกรณีที่ท่านกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ ท่านสามารถใช้ผลงานที่ได้จากเกมส์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังให้บริการเกมส์อยู่ เว้นแต่กรณีที่ผลงานนั้นมีการระบุระยะเวลา ข้อจำกัด หรือค่าธรรมเนียมสูงสุดไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในกรณีดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานจะสิ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง หรือเมื่อค่าธรรมเนียมการใช้ผลงานนั้นครบจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิในผลงานบางอย่าง (เช่น เงินเสมือน และสินค้าเสมือนบางส่วน) และท่านยอมรับว่าการชำระเงินดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น อนึ่ง ผลงานบางประเภทอาจอยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิของบุคคลภายนอก เช่น ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ซ ซึ่งจะระบุไว้ในเกมส์หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดั้งนั้น ขอให้ท่านโปรดอ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของบุคคลภายนอกอย่างละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญานั้นเมื่อท่านใช้ผลงานดังกล่าว


8. ความเป็นส่วนตัว

8.1. ในการเข้าใช้ และ/หรือ เล่นบริการเกมส์ของบริษัทฯ ท่านอาจต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้แก่บริษัทฯ

8.1.1. ข้อมูลเข้าสู่ระบบ (login) ซึ่งใช้สำหรับระบุตัวตนของผู้ใช้เกมส์แต่ละราย และอาจประกอบด้วยบัญชีเกมส์ หรือบัญชีฝ่ายที่สามใด ๆ ที่ใช้สำหรับเข้าระบบเกมส์ โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสร้างบัญชีเกมส์ บริษัทฯ จะระบุข้อมูลที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน หากต้องใช้บัญชีฝ่ายที่สามในการเข้าสู่ระบบเกมส์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของฝ่ายที่สามดังกล่าว

8.1.2. ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ที่สร้างขึ้นหรือให้ไว้ในระหว่างที่ท่านใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ หรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเล่นเกมส์ เลขที่อยู่ไอพี และระบบปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมส์ของคุณ

8.1.3. การสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหา การเรียกร้อง การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ คำติชม และการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงข้อมูลที่ท่านได้ไว้กับบริษัทฯ ระหว่างการสื่อสารใด ๆ

8.2. ข้อมูลข้างต้นอาจเป็นข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ เมื่อท่านดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ลงทะเบียนบัญชี (2) อัปเดตบัญชีของท่าน (3) ขอความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการ (4) ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (5) ลงทะเบียนเพื่อทำการสั่งซื้อ (6) บอกรับเป็นสมาชิกจดหมายข่าวหรือข้อมูลใหม่ ๆ และ (7) ชำระเงินสำหรับสิ่งของ และฟังก์ชันขั้นสูงภายในเกมส์ของบริษัทฯ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

8.3. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ทำลาย และใช้ข้อมูลของท่านตามที่กำหนดในข้อตกลงฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ซึ่งการที่ท่านใช้บริการเกมส์ของบริษัทฯ ต่อไป จะถือว่าท่านยอมรับให้บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

8.4. ข้อมูลที่เก็บรวมรวมภายใต้หัวข้อนี้จะใช้สำหรับ (1) การให้บริการเกมส์แก่ผู้ใช้ของบริษัทฯ (2) การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ (3) การระบุส่วนที่เป็นที่นิยมในเกมส์ของบริษัทฯ และการประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ หรือ (4) การแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงเกมส์ เท่านั้น

8.5. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมภายใต้หัวข้อนี้ จะถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกที่กำหนดไว้ ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

8.5.1. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัท ในเครือหรือผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ อาจได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือผู้รับจ้างช่วงดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

8.5.2. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ตามความประสงค์ของท่าน (2) ตามข้อกำหนดตามกฎหมาย กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผย หรือ (3) เพื่อป้องกันความปลอดภัย สุขภาพ สิทธิ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นของสาธารณชน หรือของบริษัทฯ

8.6. บริษัทฯ จะจัดการข้อมูลที่ท่านให้ไว้ให้มีความปลอดภัยโดยใช้ความระมัดระวังตามสมควร และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

8.7. เกมส์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นเป็นครั้งคราว โดยลิงก์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม และลิงก์ดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการสนับสนุนของบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้จะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการที่จะเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม


9. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยถือเป็นข้อตกลงที่มีการกระทำการ การเจรจาและการจัดทำขึ้น โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์การขัดกันของกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยที่ข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ หรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการเกมส์ของคุณหรือข้อตกลงฉบับนี้ ให้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจีน ศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งฮ่องกง (China International Economic and Trade Arbitration Commission (“CIETAC”) Hong Kong Arbitration Center) ในการนี้ ท่านยอมรับในอำนาจพิจารณาเหนือบุคคลของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว โดยสถานที่ในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการอยู่ที่ CIETAC ศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งฮ่องกง ทั้งนี้ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณี และในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ ท่านตกลงสละสิทธิโดยชัดเจนในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มกับ NetEase


10. ข้อกำหนดอื่น ๆ

10.1. การโอนสิทธิ

ท่านยอมรับว่าบริษัทฯ อาจโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ(ทั้งหมดหรือบางส่วน)ของบริษัทฯ ตามข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่ฝ่ายที่สาม โดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

10.2. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับบริษัทฯ ซึ่งใช้แทนและแทนที่ข้อตกลง ความเข้าใจ หรือการเจรจาอื่นใดทั้งปวงที่อาจมีอยู่ก่อนหน้านี้ หรือที่ทำขึ้นพร้อมกัน ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

10.3. การแยกต่างหากของข้อตกลง

หากข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือเป็นโมฆะ ทั้งท่านและบริษัทฯ จะได้รับการปลดเปลื้องจากหน้าที่ทั้งปวงตามข้อกำหนดนั้น ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์และการตกลงร่วมกันของท่านและบริษัทฯ ให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี้ถูกแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ข้อกำหนดดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับได้ โดยรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของข้อกำหนดนั้น และหากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ คู่สัญญาตกลงให้แทนที่ข้อกำหนดข้อนั้นด้วยข้อกำหนดอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้บังคับได้ และมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากส่วนอื่น ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ไม่ถูกกระทบและยังสามารถบังคับใช้ได้ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ให้ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับได้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

10.4. การสละสิทธิของบริษัทฯ

การที่บริษัทฯ ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงฉบับนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าว หรือเป็นการสละสิทธิของบริษัทฯ ในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ การยกเว้นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้ จะไม่ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย หรือมีผลผูกพันท่านและบริษัทฯ เว้นแต่การยกเว้นดังกล่าวจะกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอ้างถึงข้อตกลงฉบับนี้โดยเฉพาะ และลงนามโดยท่านและบริษัทฯ

10.5. เหตุสุดวิสัย

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นข้อตกลงฉบับนี้ การผิดสัญญา ความล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะไม่ถือว่าเป็นการผิดข้อตกลงฉบับนี้ หากการผิดสัญญา ความล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น ได้รับการพิสูจน์ว่าเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาดังกล่าว (“คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ”) ซึ่งรวมถึง การนัดหยุดงานทั่วไป การปิดงานหรือข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ การจลาจล การก่อความไม่สงบ การกระทำหรือละเว้นการกระทำของหน่วยงานรัฐ การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้จำหน่าย โรคระบาด สงคราม การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ อัคคีภัย แผ่นดินไหว เหตุสุดวิสัย (ตามธรรมชาติ) คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องใช้ความพยายามตามสมควร ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ในการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการผิดสัญญา ความล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ต่อไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ได้เป็นระยะเวลานานคู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิที่จะบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้

10.6. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านข้อมูลสำหรับการติดต่อในเกมส์หรือหน้าเว็บไซต์ของเกมส์


นโยบายความเป็นส่วนตัว


บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกของท่านและการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากท่าน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ว่าบริษัทฯ ดำเนินการกับข้อมูลประเภทใดบ้าง อย่างไร เมื่อใด และด้วยเหตุผลใด เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (“บริการ”) ที่ให้บริการโดย Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited. (“NetEase” “บริษัทฯ” หรือ “ของบริษัทฯ) โดยที่ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้มีความหมายเดียวกันกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) โปรดทำความเข้าใจมาตรการของบริษัทฯ ในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวิธีการติดต่อบริษัทฯ และสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ตลอดจนวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวตาม PDPA

บริษัทฯ จึงขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อท่านจะได้เข้าใจสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ อนึ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดกลับเข้ามาอ่านและพิจารณานโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม หากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทันที


บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทใดบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจากข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวหรือโดยรวมกับข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่นที่บริษัทฯ มีอยู่ หรือที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต โดยในหัวข้อนี้จะระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและถือครองจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านสนใจหรือที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาให้กับท่าน มีดังต่อไปนี้

1) รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ประวัติการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และสัญชาติ

2) รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น บัญชีระบบส่งข้อความทันที (instant messaging account(s))

3) รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง และภาพถ่าย

4) รายละเอียดทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร

5) ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้ เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ข้อมูลเพื่อใช้เข้าสู่ระบบ (login data) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ข้อมูลอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม (เช่น ประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ) และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน เช่น วันที่และเวลาที่มีการใช้งาน และ/หรือ

6) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นครั้งคราว


กรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

หากท่านไม่ให้ ไม่สามารถ หรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทหรือยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่กำหนดโดยกฎหมายหรือจำเป็นเพื่อให้ NetEase สามารถให้บริการแก่ท่านได้ หรือภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาที่มีอยู่ระหว่างท่านกับบริษัทฯ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ตามที่ท่านต้องการ


บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดบ้าง

หัวข้อนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จากท่าน โดยเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทฯ อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ดังนี้

1) เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและทำการเชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลมีเดียหรือบัญชีที่คล้ายคลึงกัน (เช่น Facebook, Twitter หรือ Apple) เพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์ของท่าน (ที่ NetEase นำมาจากโซเชียลมีเดียของท่านที่มีการเชื่อมต่อแล้ว ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ เช่น ชื่อ และรูปโปรไฟล์ ตามที่ปรากฏอยู่ในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของท่าน)

2) เมื่อท่านสร้างโปรไฟล์เพื่อใช้บริการ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้อย่างสมัครใจเพื่อที่จะปรับใช้อย่างเหมาะสมกับเกมส์)

3) เมื่อท่านส่งข้อมูลสำหรับการติดต่อให้แก่บริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงชื่อ อีเมล และที่อยู่ของท่าน) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของบริการ และ

4) เมื่อท่านทำการซื้อบริการใด ๆ ของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลทางการเงินของท่านเพื่อดำเนินการชำระเงิน)

• ข้อมูลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม: บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทจากท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการ ซึ่งรวมถึง เลขที่อยู่ไอพี และข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ) และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น วันที่และเวลาที่มีการใช้งาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

ทุกครั้งที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ เช่น เมื่อท่านใช้บริการช่วยเหลือในแอปพลิเคชันเพื่อติดต่อกับบริษัทฯ

• ข้อมูลที่ท่านสร้างและแสดงระหว่างการใช้บริการ: ท่านสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบโปรไฟล์ของท่าน และสามารถให้หรือสร้างข้อมูลเมื่อท่านติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นได้ (เช่น บันทึกการสนทนา (chat log))

ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลที่สร้างขึ้นระหว่างการเข้าใช้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลความลับ และผู้ใช้รายอื่นสามารถมองเห็นหรือได้ยินการสื่อสารระหว่างการเข้าใช้บริการใด ๆ ได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สร้างขึ้นผ่านการสื่อสารในแพลตฟอร์มการสื่อสารของบริการ ซึ่งกระทำโดยผู้ใช้รายอื่น ดังนั้น โปรดหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวระหว่างการสื่อสารดังกล่าว


เหตุผลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีที่สมเหตุสมผลและถูกต้องตามกฎหมาย เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น โดยที่บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกรณีที่กฎหมายได้กำหนดหรืออนุญาตไว้ (การปฏิบัติตามกฎหมาย) และเพื่อการให้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา (สัญญา) และเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิต สุขภาพและร่างกายของบุคคล (ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต)

การปฏิบัติตามกฎหมาย - บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายภาษี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญา - บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทฯ เช่น ข้อตกลงผู้ใช้ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต - บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล


ความยินยอม

นอกเหนือจากฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นใดให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งหากบริษัทฯ จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการข้อมูลประเภทใด และขอให้ท่านยืนยันการตัดสินใจในการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาบริการบางอย่างให้กับท่านได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะชี้แจงให้ท่านทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่บริษัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน


คุกกี้ (Cookies)

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน (เช่น เว็บ บีคอนส์ (web beacons) ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) และ ชุดคำสั่ง (scripts) และ แท็กเอนทิตี (eTags) (“คุกกี้”) เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ (Cookies)คือไฟล์ขนาดเล็กซึ่งเมื่อถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่านจะทำให้ท่านใช้งานและคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ (Cookies)จะช่วยแก้ไขข้อขัดข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพ และรักษาความปลอดภัยของบริการ รวมถึงการรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์ การนับจำนวนผู้เข้าชม

การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมล

ท่านสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้มีการติดตั้งคุกกี้ (Cookies)ดังกล่าวหรือปิดการใช้คุกกี้ (Cookies)ในภายหลังได้ โดยท่านสามารถเลือกยอมรับคุกกี้ (Cookies)ทั้งหมด หรือสั่งให้อุปกรณ์หรือเว็บเบราว์เซอร์ทำการแจ้งเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ (Cookies) หรือปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ (Cookies)ทั้งหมดโดยการแก้ไขฟังก์ชันการเก็บคุกกี้ (Cookies)ที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ (Cookies) อาจมีผลทำให้บริการไม่สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้


เด็ก

บริการของบริษัทฯ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเด็ก และบริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลใด ๆ จากเด็กโดยตั้งใจ ทั้งนี้ หากท่านเชื่อว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุตรของท่านโดยไม่ได้ตั้งใจ ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลดังกล่าวได้ โดยติดต่อมาที่ gamegdpr@global.netease.com และในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลวันเกิด ซึ่งหากผู้ใช้มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดและถือว่าเป็นผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของเด็กอีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมที่ตรวจสอบได้จากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กรายดังกล่าวก่อน


บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและเพื่ออะไร

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และบนฐานตามกฎหมายดังต่อไปนี้

• ข้อมูลการลงทะเบียน (เช่น ID บัญชีฝ่ายที่สาม ชื่อเล่น กราฟิกที่ใช้แทนตน (avatar) และข้อมูลอื่น): บริษัทฯ ใช้ข้อมูลการลงทะเบียนในการสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการได้ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการที่ได้ทำกับท่าน

• ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น ID อุปกรณ์ (device ID) ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ CPU , RAM ที่อยู่ IP ที่อยู่ MAC): บริษัทฯ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ เช่น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อบันทึกและติดตามคำขอของผู้ใช้เกี่ยวกับบริการ เพื่อค้นหาเครือข่ายของผู้ใช้และสถานะของอุปกรณ์ระหว่างการใช้บริการ และเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลการอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการที่ได้ทำกับท่าน

• ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีระบบส่งข้อความทันที): บริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เพื่อแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและรางวัลใด ๆ ที่ผู้ใช้มีสิทธิได้รับจากการใช้บริการ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสำหรับการติดต่อเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการ

• โปรไฟล์ของผู้ใช้ (เช่น อายุ รูป ฯลฯ): บริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใช้แต่ละราย (customized services) เช่น หน้าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการ

• ข้อมูลเกมส์ (เช่น ระดับการเล่น ฮีโร่ คะแนน บันทึกการสนทนา ฯลฯ): บริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เนื่องจากเป็นข้อมูลหลักที่สำคัญของบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมส์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการที่ได้ทำกับท่าน


บริษัทฯ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการให้บริการระหว่างประเทศ และเพื่อที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เช่น Amazon Web Services (“AWS”) ดังนั้น ข้อมูลของท่านจะถูกโอนและประมวลผลในต่างประเทศ กล่าวคือ ข้อมูลของท่านจะถูกโอนและประมวลผลในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น การใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่เห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และ/หรือ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (หากมี) เพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ถูกคัดเลือก ทั้งในและนอกประเทศของท่าน ตามความจำเป็นที่ต้องทราบข้อมูล (need to know basis) ซึ่งรวมถึง

• ผู้ให้บริการภายนอก ที่ให้บริการเพื่อสนับสนุนบริการของบริษัทฯ เช่น AWS (เพื่อใช้บริการพื้นที่เกมส์) Apple และ Google (เพื่อใช้บริการการชำระเงิน) Helpshift (เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า) Facebook และ Appsflyer (เพื่อประเมินผลกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการฝ่ายที่สามมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัด และมีข้อผูกพันตามสัญญาที่จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

• กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เช่น บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัทฯ) ที่บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน และ

• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานตุลาการ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูล หรือเมื่อบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการใช้ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ ขั้นตอน หรือคำขอตามกฎหมาย (2) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงผู้ใช้ หรือสัญญา นโยบาย มาตรฐานอื่น ๆ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการละเมิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น (3) เพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย การทุจริต หรือปัญหาทางเทคนิค หรือ (4) เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ ผู้ใช้ บุคคลภายนอก หรือสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต (รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องการการทุจริต)

บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลฝ่ายที่สามต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการฝ่ายที่สาม และอนุญาตให้ผู้บริการฝ่ายที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และตามวิธีของบริษัทฯ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยอมรับว่าแต่ละประเทศมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกัน และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอาจมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของประเทศนั้น ๆ (เช่น ประเทศไทย) ดังนั้น ในกรณีที่มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลถือว่ามีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะจัดหาการคุ้มครองที่เพียงพอเหมาะสมตามที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของท่าน หรือให้มีการโอนข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ใน PDPA ดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

2) ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดเจนต่อการโอนข้อมูล หลังจากที่ท่านได้รับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการตัดสินใจ หรือการป้องกันที่เพียงพอ

3) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน หรือการดำเนินมาตรการก่อนทำสัญญา (pre-contractual) ตามที่ท่านร้องขอ

4) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง NetEase กับนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน

5) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพื่อปกป้องท่านหรือบุคคลอื่นจากอันตรายถึงแก่ชีวิต ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางสุขภาพ ร่างกายหรือกฎหมายก็ตาม และ

6) ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนข้อมูลด้วยเหตุผลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ


การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ที่ใดก็ตาม โดยมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายควบคุมการเข้าถึงข้อมูลซึ่งใช้จำกัดการเข้าถึงระบบและเทคโนโลยีของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการใช้ติดตั้ง firewall และมาตรการการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ (เช่น การเข้ารหัส (encryption) ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานทางธุรกิจสำหรับป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะอยู่ภายใต้การควบคุมทางเทคนิคและการควบคุมองค์การของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายและวิธีการของบริษัทฯ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถที่จะวางใจได้ในเรื่องความปลอดภัย ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ แต่บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกส่งมายังบริการของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

ดังนั้น ท่านจึงควรตระหนักเสมอว่าท่านมีหน้าที่ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัย เช่น ในกรณีที่ท่านสมัครใช้บัญชีออนไลน์ โปรดเลือกรหัสผ่านที่คาดเดายาก และห้ามเปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ โดยท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับและปลอดภัย หากท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ ท่านจะต้องทำการออกจากบัญชีของท่านทุกครั้งที่ท่านไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แล้ว


การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ (เช่น จนกว่าท่านจะร้องขอให้ลบบัญชี) เว้นแต่ข้อมูลสำหรับการติดต่อที่ได้รับจากกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่จะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนั้น (เช่น จนว่าท่านจะเพิกถอนความยินยอมที่เกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดดังกล่าว)

ในกรณีที่ระยะเวลาการเก็บรักษาและการประมวลผลข้อมูลสิ้นสุดลง แต่บริษัทฯ ยังจำเป็นที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บและรักษาไว้แยกจากข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ทั้งนี้ หากท่านต้องการให้บริษัทฯ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทันทีตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ


การประกาศ

บริษัทฯ อาจส่งประกาศให้ท่านทราบเป็นครั้งคราวในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น (เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ ระงับการเข้าถึงบริการเพื่อการปรับปรุงระบบ หรือการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว หรือการสื่อสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ) โดยหากการประกาศดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการตลาด ท่านอาจไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ได้


สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิต่างๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ โดยสิทธิบางประการจะสามารถใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้น (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้)

--สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

--สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ หากบริษัทฯ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้โดยอัตโนมัติ (automatic machine-readable) หรือรูปแบบที่สามารถใช้ได้ และสามารถประมวลผลหรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ และท่านยังสามารถขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยัง

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หากสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธิอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนโดยตรงไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิค

--สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ หากท่านเชื่อว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อบริษัทฯ และกรอกแบบคำขอแก้ไข

--สิทธิในการลบข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บไว้นั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ขอให้เพิกถอนความยินยอมของท่านหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ท่านยังสามารถใช้สิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) ในขณะที่บริษัทฯ พิจารณาคำขอของท่าน

--สิทธิในการจำกัดข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น เมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอของท่านที่ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลของท่านแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลเพื่อใช้ในการก่อตั้ง การปฏิบัติตาม การใช้ หรือการต่อสู้ตามสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

--สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวมรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ หากการกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทฯ ซึ่งท่านพึงคาดหมายได้ตามสมควร หรือเป็นไปเพื่อภารกิจสาธารณะ ทั้งนี้ หากท่านร้องขอที่จะทำการคัดค้าน บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นฐานทางกฎหมายได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการสู้คดีความ แล้วแต่กรณี

--สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่รูปแบบของการให้ความยินยอมนั้นไม่อนุญาตให้ทำการเพิกถอนได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอม

การเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจกระทบต่อการใช้บริการ เช่น ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น หรือข้อเสนอใหม่ ๆ เกี่ยวกับบริการ ซึ่งได้รับการปรับปรุงและมีความสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาและสอบถามผลจากการเพิกถอนความยินยอมก่อนที่จะดำเนินการเพิกถอนความยินยอมของท่าน

--สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

หากท่านเชื่อว่าข้อมูลของท่านถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ได้รักษาข้อมูลของท่านให้มีความปลอดภัย ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการติดต่อที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การใช้สิทธิของท่าน” และ

“การติดต่อบริษัทฯ และเรื่องร้องเรียน”

หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับวิธีที่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ มีหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การใช้สิทธิของท่าน”


การใช้สิทธิของท่าน

ในการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดการติดต่อของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "การติดต่อบริษัทฯ และเรื่องร้องเรียน" ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ และหากท่านดำเนินการยื่นคำขอ บริษัทฯ อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตน (หากจำเป็น) และให้ข้อมูลที่จะช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจคำขอของท่านมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิโดยไม่ล่าช้าและภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอของท่าน (และอาจขยายเวลาไปอีก 60 วันในบางกรณี)

หากท่านส่งคำขอมากกว่า [3] ครั้งติดต่อกันภายใน [10] วันทำการหรือ หากเห็นได้ชัดว่าคำขอดังกล่าวมากเกินไปหรือไม่มีมูล NetEase มีสิทธิและดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการตอบสนองหรือปฏิเสธคำขอของท่าน หรือเพื่อตอบสนองคำขอของท่านโดยคิดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากคำขอถูกปฏิเสธ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและเหตุผลของบริษัทฯ


การติดต่อบริษัทฯ และเรื่องร้องเรียน

ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว โดยหากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะ คำถาม หรือเรื่องร้องเรียนประการใดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏด้านล่างนี้

ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (European Data Protection Law) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited. จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านต้องการจะยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯทันที

--ข้อมูลการติดต่อ--

ชื่อ: Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited.

อีเมล: gamegdpr@global.netease.com

การดำเนินการนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิของท่านในการร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ หากท่านเชื่อว่า NetEase ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


แก้ไขและอัปเดต

หากบริษัทฯ แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใด ๆ บริษัทฯ จะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอัปเดตไว้ที่นี้ และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยไม่ล่าช้า ขอให้ท่านโปรดเข้าหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่อดูการอัปเดตและการแก้ไขใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ภาษา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของท้องที่ที่บริษัทฯ ให้บริการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อความที่ขัดแย้งกันระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาท้องถิ่นดังกล่าว ให้บังคับใช้ตามฉบับภาษาอังกฤษในทุกกรณี

อัปเดตล่าสุด:2021.08.04